GIỚI THIỆU

Nghị định 53/2020/NĐ-CP - QUY ĐỊNH PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI
  • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
  • Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
  • Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
  • Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
  • Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
  • Chính phủ ban hành Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.