PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ)
Mẫu số 01
Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
Mẫu số 02
Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
Mẫu số 03
Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
(Sở Tài nguyên và Môi trường...)
Mẫu số 04
Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
(Cơ quan được Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng ủy quyền thẩm định)
53_2020_ND-CP Phu luc.docx
96KB
Binary
Phụ lục