6. Sửa đổi điểm 2 mục II phần B, Mẫu số 2 của Phụ lục

“Bổ sung cụm từ “hoặc bản sao có công chứng hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu” vào dòng thứ bảy của điểm 2 mục II phần B, Mẫu số 2, cụ thể như sau:
“2. Nhân sự
Danh sách người thực hiện phân tích tại phòng thí nghiệm:
STT
Họ và tên
Năm sinh
Giới tính
Chức vụ
Trình độ
Số năm công tác trong ngành
1
(Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có công chứng hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng kèm theo).”