Mục I. Sửa đổi, bổ sung các Phụ lục của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

Nghị định Số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 - Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động Môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường