Mục II. Sửa đổi, bổ sung các Phụ lục của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP

Nghị định Số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định chi tiết thi hành Một số điều của luật bảo vệ môi trường