5. Sửa đổi điểm 2 mục I phần B, Mẫu số 2 của Phụ lục

“Bổ sung cụm từ “hoặc bản sao có công chứng hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu” vào dòng thứ sáu của điểm 2 mục I phần B, Mẫu số 2, cụ thể như sau:
“2. Nhân sự
Danh sách người thực hiện quan trắc tại hiện trường:
STT
Họ và tên
Năm sinh
Giới tính
Chức vụ (trong tổ chức)
Trình độ
Số năm công tác trong ngành
1
(Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có công chứng hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng kèm theo).”